תקנון מועדון לקוחות רמי לי

ברוכים הבאים למועדון הלקוחות של רשת רמי לי (להלן: "רמי לי" ו/או "הרשת").

א. כללי
1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של הרשת (להלן: "המועדון").
2. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת ולפי שקול דעתה הבלעדי את מסלול ותקנון מועדון הלקוחות, לרבות משך תוקף החברות במועדון, עלות ההצטרפות, ביטול או שינוי הטבת צבירת הנקודות וכיוצ"ב.

ב. הצטרפות וחברות במועדון
3. חברה במועדון – הינה כל לקוחה אשר מילאה טופס הצטרפות, ועמדה במכלול תנאי המועדון (להלן : "חברת מועדון" ו\או "הלקוחה").
4.החל מתאריך 01.08.2018 יהיה ניתן להצטרף למועדון הלקוחות ללא עלות וליהנות מהטבות המועדון.
5. תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות ולמשך שנה והוא יחול במהלך כל רכישה שתתבצע על ידי חברה במועדון במסגרת זמן זה (בכפוף למפורט בהמשך התקנון בנוגע לכך).
6. במסגרת ההצטרפות למועדון, תתבקש הלקוחה למלא טופס הרשמה למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, ת. לידה משוער של התינוק/ת, טלפון נייד, דואר אלקטרוני וחתימה.
7. פרטי חברת המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה דיגיטלית על פי החלטת רמי לי מעת לעת. בעצם החתימה הלקוחה מאשרת קבלת ההודעות השונות מהמועדון בכל אמצעי תקשורת שהוא. חברת מועדון שהחליטה במהלך חברותה במועדון כי אינה מעוניינת לקבל דיוור ו/או הודעות עדכון במדיה מסוימת ו/או הודעות SMS ו/או אימייל ו/או בכלל, תודיע על כך בהקדם למשרדי הנהלת הרשת.
8. רמי לי שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק באמצעות  הודעות SMS  , דואר, דואר אלקטרוני, סליפ קופה וכל אחת מדרכי התקשורת האפשריות.

ג. השימוש בכרטיס המועדון
9. כרטיס המועדון הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים.
10. הכרטיס אינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר, פרט לחברת המועדון אשר מילאה את פרטיה בטופס ההצטרפות, וחברת המועדון מתחייבת שלא לנצל את חברותה במועדון לרעה. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.
11. מועדון רמי לי יהיה רשאי לבטל כרטיס חבר אשר ייעשה בו שימוש שלא כדין,  או בניגוד להוראות התקנון.
12. הכרטיס מקנה הטבות בסניפי חנויות רשת רמי לי בלבד לא כולל נקודות מכירה אחרות – כדוגמת חנויות פרטיות בהן נמכרים מוצרים של רמי לי.

ד. הטבות לחברי המועדון
13. מיד עם ההצטרפות למועדון תהנה הלקוחה ממחירי מועדון מיוחדים וממבצעים בלעדיים (במידה וקיימים במעמד ההצטרפות).
14. צבירת נקודות- 10% מערך "רכישה מזכה" נטו, כלומר מה ששולם בפועל (להלן: "נקודות זכות").
14.1.ניתן לצבור ואו לממש נקודות זכות – עד לתאריך 31.10.18.
החל מתאריך 01.11.18 – לא תתאפשר צבירה ו/או מימוש נקודות שנצברו לזכות חברת המועדון.
כל יתרות הנקודות יאופסו ולא תהיה אפשרות לקבל כל זיכוי או תחליף אחר בגין נקודות שהיו ונמחקו.
14.2. "רכישה מזכה" -  לעניין זה היא רכישה במזומן או באשראי או בשיק כולל זיכוי וגיפט כארד של רשת רמי לי בחנות מחנויות הרשת כולל רכישת מוצרים הנמכרים בהנחה כלשהי ו/או במבצע.
14.3. שווי כל נקודת זכות אותה תצבור חברת המועדון הינה 1 ₪. את הנקודות שנצברו ניתן יהא לממש, קרי– להפחית 1 ₪ בגין כל נקודה, מסכום העסקה שתבוצע לאחר העסקה בה נצברו נקודות הזכות, ובלבד שחברת המועדון צברה בכרטיסה לכל הפחות 50 נקודות, וזאת כל עוד כרטיס המועדון בתוקף.
14.4. חברת המועדון תהיה זכאית לקבל דיווח על יתרת נקודות הזכות שצברה.
14.5. הרישום הנמצא בידי הרשת הוא זה אשר יקבע את סכום נקודות הזכות שצברה כל חברת מועדון.
14.6. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את הטבת צבירת הנקודות כאמור לעיל, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת. במקרה זה, תודיע הרשת לחברת המועדון הזכאית למימוש נקודות ע"פ תנאי התקנון, על החלטתה ומה מהות השינוי. במידה ותחליט הרשת על ביטול האפשרות למימוש הנקודות הצבורות, תודיע על פרק זמן של חודש מיום ההודעה בו ניתן יהיה לממש את הנקודות.
15. חברות המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, הגעת קולקציות, מוצרים חדשים ומבצעים אחרים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשת.
16. הרשת אינה אחראית על אי קבלת דיוור ו/או אי משלוח דיוור לחברת המועדון ו/או כל דבר הקשור למועדון עקב תקלה ו/או טעות ו/או אבדן ו/או אי מילוי ו/או אי עדכון פרטיה האישיים של חברת המועדון ו/או מילויים באופן חלקי ו/או לא ברור ו/או בלתי קריא.

ה. התניות
17. כל המוצרים ברשת ניתנים לרכישה באמצעות נקודות הזכות פרט למוצרים שבמבצע, פריטי עודפים, אביזרים וקרמים.
18. בעסקת רכישת מוצרים על דרך מימוש נקודות הזכות, לא תתבצע צבירה של נקודות.
19. מימוש נקודות הזכות מותנה בהצגת תעודת זהות.
20. נקודות הזכות אותן צברה חברת המועדון הינן נקודות אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה במזומן.
21. לא יינתנו הטבות שבדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב אי הצגת כרטיס המועדון בעת הרכישה.
22. אין כפל מבצעים – כאשר מתקיימים שני מבצעים במקביל, מבצע מועדון ומבצע נוסף כגון:שת"פ חיצוניים, כרטיסי אשראי, ועדי עובדים, קופוני הנחה של הרשת וכל הטבה אחרת נוספת על מבצע המועדון יש לבחור מבצע אחד בלבד למימוש.
23. מימוש נקודות אפשרי רק כשהעסקה מתבצעת עם כרטיס המועדון שבו נצברו הנקודות.

ו. שונות
24. ידוע לחברת המועדון כי הנהלת הרשת שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברות המועדון, על פי שיקולי הנהלת הרשת מעת לעת.
25. עם ההצטרפות למועדון מקבלת על עצמה חברת המועדון את תקנון המועדון המפורט לעיל לרבות שינויים שייערכו בו מעת לעת על ידי הנהלת הרשת.
26. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת . החל ממועד שינוי ו/או עדכון התקנון, יחייב הנוסח החדש אשר יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה המצוי במשרדי הרשת.
27. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
28. תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד ולא באף בית משפט אחר.
29. חברת מועדון החשה עצמה נפגעת בכל הקשור לסכום נקודות הזכות שצברה, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה, רשאית לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של הרשת ולהעלות את השגותיה.
30. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון נקבה. כל שנכתב בלשון נקבה יש לראות כנכון גם בלשון זכר.

ר.מ. פאשניסטה מותגים בע"מ

תאריך עדכון : 01 באוגוסט 2018